Hyresavtal

Uthyrningsvillkor

  1. Hyrestagaren skall väl vårda utrustningen. Skador uppkomna p.g.a. ovarsamhet debiteras oavsett om skada orsakats genom vållande eller olyckshändelse.

  2. Hyrestagaren äger inte rätt att sälja, pantsätta, överlåta eller föra ut utrustningen ur landet. Ej heller i sin tur hyra eller låna ut utrustningen utan skriftligt medgivande från IMPROD AB.

  3. Utrustningen skall, om inte annat överenskommit, hämtas och lämnas hos IMPROD AB, Hekulesvägen 56 i Jönköping.

  4. För sent återlämnad utrustning debiteras enligt IMPROD AB hyrpriser beräknad efter en 1dagshyra per påbörjad försenad dag.

  5. Hyrestagaren är ansvarig för på hyresutrustningen uppkommen skada, stöld med mera, och är ersättningsskyldig upp till utrustningens fulla värde samt även övriga kostnader åsamkade IMPROD AB på grund av sådan skada, från den tidpunkt utrustningen lämnat IMPROD AB:s lager intill dess den är återlämnad. Detta gäller även de fall då IMPROD AB ordnat/beställt leverans/hämtning. I den mån IMPROD AB ́s egen försäkring, enligt IMPROD AB ́s bedömning, kan gälla, är hyrestagaren ersättningsskyldig för alla kostnader åsamkade IMPROD AB på grund av sådan skada, inklusive i IMPROD AB ́s försäkring avtalade självrisker.

  6. IMPROD AB ersätter ej misslyckad eller inställd föreställning, inspelning eller liknande som orsakats av fel på utrustningen eller andra omständigheter som IMPROD AB ej råder över.

  7. Avbeställning av bokad utrustning och personal måste göras senast två veckor innan hyrestidens början. Sker avbokning senare debiteras 50 % av hyresbeloppet. Sker avbokning dagen innan eller samma dag som hyrestidens början debiteras 100% av hyresbeloppet. För bokad men ej avhämtad utrustning, debiteras avtalad hyreskostnad om annat ej överenskommit.

  8. Om hyrestagaren ej beaktar ovanstående hyresvillkor, dröjer med överenskommen betalning, försätts i konkurs, hamnar på obestånd, omyndigförklaras, avlider eller på annat sätt bryter det ingångna hyresavtalet, äger IMPROD AB rätt att omedelbart återta utrustningen samt häva avtalet. Hyrestagaren skall i så fall erlägga hyreskostnaden t.o.m. den dagen IMPROD AB återtar utrustningen.

  9. Vid alla utomhusarrangemang skall all utrustning placeras väl skyddad under tak med gott säkerhetsavstånd så att regn eller annat nedfall inte når utrustningen. Eventuella skador på utrustningen som uppkommer pga. brister i scenbygge, regnskydd alt blåst, etc. ansvarar hyrestagaren för full kostnad vad produkterna kostar.